Założenia programowe KW SRM

REWITALIZACJA

Rewitalizacja to nie tylko remont

37% powierzchni Szczecina to obszar zdegradowany. Zamieszkuje go ponad 160 tys. Szczecinian. 16 szczecińskich osiedli kwalifikuje się do odnowy – zarówno w sensie materialnym jak i społecznym.

Od prawie trzech lat obowiązuje nowa ustawa o rewitalizacji. Dała ona szereg nowych narzędzi ułatwiających odnowę obszarów zdegradowanych. Magistrat woli jednak bazować na przestrzałym dokumencie – Lokalnym Programie Rewitalizacji z 2010 roku. Chcemy niezwłocznie przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawy rewitalizacji w Szczecinie.

Prowadzone obecnie przez miasto działania ograniczają się jedynie do inwestycji i remontów. Nie mają zasadniczego wpływu na życie mieszkańców. Rewitalizację należy planować ją z uwzględnieniem przede wszystkim aspektów społecznych – we współpracy i w interesie lokalnej społeczności. Prawidłowo przeprowadzana rewitalizacja jest działaniem kompleksowym.

Śródmieście

Osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn to najbardziej zdegradowane obszary Szczecina. To również najszybciej wyludniające się osiedla Szczecina. Nic dziwnego… Rozsypujące się kamienice, zastawione samochodami chodniki, brudne powietrze, mało zieleni. Wyprowadza się niemal każdy, kogo stać na nowe mieszkanie na przedmieściach.

Odwiedzając inne miasta w Polsce i za granicą z zazdrością podziwiamy pieczołowicie odrestaurowane kamienice, czyste deptaki, reprezentacyjne place miejskie. Tymczasem szczecińskie Śródmieście to jeden z najlepiej zachowanych obszarów XIX-wiecznej zabudowy w Polsce. W ciągu 5 lat możliwy jest remont wszystkich ulic w Śródmieściu. Recepta tkwi w sprawiedliwym rozdzieleniu środków w budżecie Szczecina i zmianie priorytetów inwestycyjnych. Najwyższy czas uczynić z centrum Szczecina miejsce, z którego wszyscy będziemy dumni!

Chcemy odnowy zdegradowanych obszarów i stopniowego powrotu mieszkańców do Centrum. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie możemy napotkać – m.in. gentryfikacji. Gentryfikacja to gwałtowna zmiana charakteru dzielnicy poprzez napływ zupełnie nowych mieszkańców. Zagrożenia związane z tym procesem chcemy ograniczyć do minimum poprzez tworzenie sąsiedzkich przestrzeni oraz działania miękkie prowadzone przez Lokalny Ośrodek Kultury i Integracji Społecznej – patrz program „Kultura”.

Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin

Wieloletnie zaniedbania zrobiły swoje. Na północnych osiedlach trwa wyburzanie kilkunastu budynków należących do miasta. Z powierzchni ziemi znikają nie tylko budynki gospodarcze i oficyny, ale również całe kamienice.

Północne osiedla to nie tylko świetne tereny inwestycyjne z dostępem do Odry. To również wygodne miejsca do życia dla tysięcy szczecinian. Potrzebny jest specjalny program rewitalizacji tych osiedli, aby przywrócić im dawny blask.

Prawobrzeże

Pilnych działań naprawczych wymagają też osiedla na Prawobrzeżu: Dąbie, Podjuchy, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo oraz Żydowce-Klucz. Z racji oddalenia od Centrum Szczecina mieszkańcy części peryferyjnych Prawobrzeża mają utrudniony dostęp do usług, kultury i urzędów. Reorganizując siatkę połączeń autobusowych po wybudowaniu linii tramwajowej nie wyeliminowano wykluczenia komunikacyjnego wielu mieszkańców.

Dlatego należy jak najszybciej przystąpić do budowy kolejnego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w wariancie, który zapewni dostępny transport publiczny jak największej liczbie mieszkańców.

Prawobrzeże należy rozwijać w kierunku wzmocnienia tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania. Pomogą w tym Lokalne Ośrodki Kultury i Integracji Społecznej. Bardzo ważne jest zmniejszanie negatywnych skutków monofunkcyjnych obszarów zabudowy mieszkaniowej i usługowo-handlowej. Funkcje te powinny się płynnie przenikać. Potrzeba rozwoju małych nieuciążliwych usług w bliskim sąsiedztwie mieszkańców.

 

ZIELONY SZCZECIN

Zielona stolica Europy

Tytuł przyznawany jest przez Komisję Europejską miastu, które rozwijając się zwraca uwagę nie tylko na liczbę nasadzeń drzew i krzewów, ale również na 12 innych czynników, m.in.: wkład na rzecz zapobiegania zmianie klimatu, zarządzanie transportem miejskim i odpadami, zwalczanie hałasu, wprowadzanie ekoinnowacji. Już sama chęć ubiegania się o ten tytuł będzie wymagać od Szczecina wielu innowacyjnych działań zmierzających do poprawienia jakości życia w mieście. Chcemy, żeby Szczecin został Zieloną Stolicą Europy w 2024 roku.

Dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że do 2020 r. musimy uzyskać 50% (do 2030 r. 70%) recyklingu naszych śmieci komunalnych. Dla spełnienia wymogów UE, a przede wszystkim dla naszego środowiska naturalnego każdy z nas musi ograniczyć produkcję śmieci, a także z dużo większą starannością segregować odpady. Chcemy edukować szczecinian w zakresie wykluczenia produkcji śmieci – idea Zero Waste („Bez Śmieci”), prawidłowej segregacji i możliwości wykorzystywania odpadów do celów typu kompost.

Zieleń urządzona w zasięgu 5 min.

W Szczecinie udział parków, skwerów i zieleńców w całkowitej powierzchni miasta wynosi tylko 1,9%. Z takim wskaźnikiem znajdujemy się na 17 miejscu wśród miast wojewódzkich w Polsce. Na jednego mieszkańca przypada w Szczecinie tylko 5 m2 parków i zieleńców. Normy europejskie mówią o wskaźniku min. 8,5 m2 / 1 mieszkańca. Chcemy, aby na jednego szczecinianina przypadało 10 m2 zieleni urządzonej już w 2024 roku.

Chcemy policzyć i oznaczyć wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się na terenach należących do miasta. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i specjalistycznego oprogramowania dane te powinny być udostępniane publicznie. Wzorem Warszawy należy rozszerzyć możliwości aplikacji Alert Szczecin o opcję zgłaszania miejsc w których warto posadzić drzewo. Chcemy zasadzić 10 tysięcy drzew do 2024 roku!

Klimat i jakość powietrza

W sezonie grzewczym dopuszczalne polskie normy stężeń dobowych zanieczyszczeń są w Szczecinie przekraczane. Normy europejskie są znacznie bardziej wyśrubowane. Chcemy, żeby Szczecin spełniał te normy. Powinniśmy zrobić wszystko, aby powietrze w Szczecinie było czyste. Chodzi przecież o nasze zdrowie i życie.

Poprawy jakości powietrza możemy dokonać nie tylko wymieniając stare piece grzewcze. Konieczne są działania edukacyjne i kampanie społeczne oraz wsparcie finansowe dociepleń i wymiany okien. Ważny jest również monitoring stanu jakości powietrza. W Szczecinie znajdują się tylko 3 punkty pomiaru jakości powietrza. Stacje pomiarowe powinny znaleźć się na kązdym szczecińskim osiedlu.

Mieszkańcy Szczecina są narażeni na znaczne oddziaływanie hałasu. W miastach głównym źródłem hałasu jest transport. Aby ograniczyć emisję hałasu musimy zastosować kilka metod: mądrze planować przebieg nowych tras komunikacyjnych, zarządzać ruchem i infrastrukturą, ograniczać ruch ciężkich pojazdów, wymieniać okna.

Zwierzęta

W Szczecinie zwierzęta są pełnoprawnymi mieszkańcami, dlatego chcemy zapewnić im maksymalnie bezpieczne życie. Bezwzględnie należy przestrzegać terminów ochronnych, ze względu na okres lęgowy ptaków. Będziemy też monitorować termomodernizacje budynków w Szczecinie, by nie tylko inwestycja nie zagrażała żyjącym w okolicy zwierzętom, ale by dokonać faktycznej kompensaty zlikwidowanych  w jej czasie siedlisk. Sfinansujemy budki dla jerzyków i nietoperzy dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, by zwiększać populację tych pożytecznych zwierząt, wspierających nas w walce z komarami.

Wesprzemy finansowo szkoły i organizacje, które przygotują i wprowadzą programy edukacyjne odnośnie ochrony praw zwierząt. Obejmiemy monitoringiem osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy zwierzętom wolnożyjącym i dzikim. Wprowadzimy w schronisku dla zwierząt pogotowie weterynaryjne, które w nagłych przypadkach będzie mogło udzielić pomocy poszkodowanemu zwierzęciu także po godzinie 20, w niedziele i święta.

Rozwiązanie problemu bezdomności psów i kotów opiera się o dwa filary. Jeden – bezwzględne chipowanie i rejestrowanie psów oraz kotów wychodzących, drugi – powszechna sterylizacja. Wprowadzimy systematyczną kontrolę chipów, by zaginione zwierzę szybko mogło wrócić do właściciela. Poza programem sterylizacji wolnożyjących kotów, wprowadzimy finansowany przez miasto program sterylizacji psów i kotów właścicielskich. W dalszym ciągu za zwierzęta wysterylizowane nie trzeba będzie płacić podatku.

 

MOBILNOŚĆ

Piesi

Z chodników korzystamy wszyscy. Pieszym jest każdy z nas. Poruszanie się po mieście pieszo jest nie tylko ekologiczne. Pozwala na utrzymanie lepszego kontaktu z życiem miejskim, które toczy się na ulicach. Chcemy, żeby do 2023 roku udział ruchu pieszego wzrósł do 30% w ogólnej liczbie podróży realizowanych w Szczecinie.

Piesi są spychani na margines przy większości inwestycji drogowych. Najpierw samochody, potem komunikacja publiczna i rowerzyści. Piesi są zawsze na końcu. Chcemy odwrócić priorytety w projektowaniu ulic. Chcemy szerokich i równych chodników oraz wyznaczenia brakujących przejść dla pieszych. Pieszy na pierwszym miejscu! 

Rowerzyści

Rower służy nie tylko rekreacji. Rower to wartościowy pojazd po poruszania się po mieście. Może w pełni być wykorzystywany w codziennych podróżach: do pracy, do szkoły, do sklepu. Również w naszym klimacie. Chcemy, żeby do 2023 roku udział ruchu rowerowego wzrósł do 12% w ogólnej liczbie podróży realizowanych w mieście.

W rankingu miast przyjaznych rowerzystom Szczecin zajął przedostatnie – 8 miejsce. Bardzo słabo wypadamy pod względem infrastruktury rowerowej. Brak w Szczecinie systemu spójnych tras rowerowych. Te istniejące są w wielu miejscach niekompletne, bądź kończą się w nieoczekiwanym momencie. Należy jak najszybciej uzupełnić brakujące odcinki dróg rowerowych oraz wybudować nowe połączenia dużych osiedli z centrum Szczecina. Chcemy budowy 100 km nowych tras rowerowych.

Drogi rowerowe nie są jednak jedynym panaceum na wszelkie dolegliwości w tym obszarze. Po bezpiecznych ulicach, w strefach uspokojonego ruchu można poruszać się rowerem bez potrzeby wydzielania dróg. 65% wszystkich ulic Szczecina powinno być objętych ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Szczeciński Rower Miejski działa od 4 lat. Ponad 80% rowerów w systemie jest niesprawnych. Problemy z wypożyczeniem są na porządku dziennym. Skutecznie zniechęca to do wykorzystywania roweru do przemieszczania się po mieście. Należy zadbać o niezawodne funkcjonowanie systemu. Jeśli rower miejski ma być uzupełnieniem systemu komunikacji publicznej powinien działać cały rok.  

Komunikacja publiczna

Wkrótce ruszy budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To ogromna szansa na przeorganizowanie obecnego sposobu przemieszczenia się po mieście. Tramwaj i kolej miejska powinny być podstawowymi środkami transportu w Szczecinie. Powinny mieć priorytet względem innych form transportu.

W ciągu ostatnich lat wybudowaliśmy tylko jedną nową linię tramwajową – do pętli Turkusowa na Prawobrzeżu. Tymczasem inne miasta wciąż inwestują w budowę nowych tras. Berlin do 2050 chce podwoić długość swojej sieci tramwajowej. W Szczecinie należy dążyć do powstania nowych linii wzdłuż ulic 26 Kwietnia, Mieszka I, Narutowicza. Trzeba szybko przystąpić do budowy kolejnego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na Prawobrzeżu. Potrzebna jest również nowa trasa na Warszewo oraz na Łasztownię.

Szczecin ma najdroższe bilety okresowe komunikacji miejskiej. Bilet miesięczny na wszystkie linie kosztuje 162 zł! We Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie bilety na wszystkie linie kosztują mniej niż 100 zł. Powodem tak wysokich cen w Szczecinie jest utrzymywanie absurdalnie wysokiej taryfy na linie pospieszne. Chcemy, żeby szczecinianie płacili za bilet miesięczny max. 80 zł, zaś za bilet 3-miesięczny max. 200 zł. 

Szczecin bez korków

Szczecin jest czwartym najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. Mieszkańcy stoją w korkach łącznie 28 godzin w ciągu roku. Pod tym względem możemy porównywać się do Barcelony, Edynburga i Bonn. Konieczne jest podejmowanie tzw. działań miękkich, służących zmianie nawyków transportowych szczecinian. Chcemy edukować oraz zachęcać szczecinian do rezygnowania z samochodu w swoich codziennych podróżach.

W Szczecinie jest zarejestrowanych już ponad 222 tys. samochodów osobowych. To oznacza, że na 1000 mieszkańców przypada ok. 550 samochodów. To więcej niż w Berlinie. Przegoniliśmy już miasta podobnej wielkości w Europie Zachodniej. W Szczecinie jest za dużo samochodów! Ze względu na ograniczony budżet i brak przestrzeni nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu miejsca parkingowego pod domem, w pracy, obok sklepu.

Zwiększanie udziału ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej to wymierne korzyści dla wszystkich szczecinian: czystsze powietrze, mniej hałasu i wyższy poziom bezpieczeństwa na drogach. Osoby, które ze względu na charakter pracy czy pokonywane odległości muszą korzystać z auta również skorzystają. Mniejszy tłok na ulicach to sprawne poruszanie się po mieście wszystkich mieszkańców.

Bezpieczeństwo

Na szczecińskich drogach nadal nie jest bezpiecznie. Zarówno w 2016 jak i w 2017 roku w Szczecinie zginęło aż 10 osób. Potrzebne są rozwiązania wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów oraz większą uwagę kierowców. Konieczne jest doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych. Tam gdzie to możliwe, warto wynosić przejścia dla pieszych ponad poziom jezdni. Naszym celem jest „wizja zero” – 0 wypadków śmiertelnych na ulicach Szczecina w jednym roku.

 

KULTURA

Miasto bogate kulturą

Kultura jest podstawą miejskiego stylu życia. Jest ważnym elementem budowy tożsamości miasta i mieszkańców, przyciąga turystów i inwestorów, jest fundamentem nowoczesnego budowania marki. Kultura coraz częściej stanowi bazę dla rozwoju biznesu.

Miasto bogate kulturą, to miasto z dostępną i dobrze planowaną kulturą. Aby to osiągnąć potrzeba współpracy różnych środowisk – twórców kultury, świata akademickiego i mieszkańców miasta.

Konieczne jest myślenie strategiczne – stworzenie strategii dla kultury Szczecina – rozpoczęcie otwartej debaty, wskazanie mocnych stron szczecińskiego życia kulturalnego, a także tych które potrzebują wsparcia, utworzenie nowego modelu podziału środków publicznych.

Lokalne ośrodki kultury i integracji (LOKI)

W Szczecinie brakuje lokalnych ośrodków kultury. By rozwiązać problem braku dostępności oferty kulturalnej chcemy powołać 10 nowych Lokalnych Ośrodków Kultury i Integracji, tak aby lokalne ośrodki kultury znajdowały się w promieniu 3 km spacerem od każdego mieszkańca Szczecina.

Miasto korzystające z kapitału ludzkiego (z potencjału mieszkańców), to silne i zaangażowane miasto, miasto świadomych obywateli. Chcemy aby LOKI były przede wszystkim strefą dla oddolnych działań mieszkańców, w których oferta dopasowana jest do miejscowego zapotrzebowania.

Budowa marki

Budowa wizerunku i marki miasta to elementy nowoczesnego zarządzania. Jednak marka miasta, to nie tylko logo czy hasło, to także dbałość o przestrzeń miejską, tworzenie wizji miasta. Wpływa to na postrzeganie, charakter, a także na atrakcyjność turystyczną czy gospodarczą. My chcemy budować markę w oparciu o potencjał i kulturalny kapitał Szczecina.

Aby to osiągnąć, ważna jest dbałość o przestrzeń kulturalno-historyczną miasta, oraz dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne. Dość niszczenia szczecińskich zabytków! By wspierać budowę marki, chcemy wzbogacenia Prezydenckiej Rady Kultury o przedstawicieli środowiska twórców sztuk wizualnych oraz architektury.

Kulturalne i turystyczne centrum regionu

Szczecin to największy ośrodek miejski regionu. Chcemy wspierać metropolitalny charakter miasta, tworząc ofertę kulturalną o zasięgu regionalnym, powiązaną z ofertą turystyczną.

Zwiększyć dostępność tej oferty dla mieszkańców okolicznych gmin, poprzez np. rozwój regionalnego transportu zbiorowego. Włączać w szczecińską ofertę kulturalną wydarzenia odbywające się na terenach innych gmin regionu.

 

GOSPODARKA

Zielone miejsca pracy

Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas Globalnego Kryzysu w 2008 roku dostrzegła możliwości i szanse rozwoju gospodarczego poprzez rozwój tzw. zielonej gospodarki. Zgodnie z kryteriami europejskimi, zielona gospodarka zmierza ku lepszemu gospodarowaniu zasobami, ochronie środowiska, wspieraniu innowacyjnych projektów, zwiększeniu efektywności gospodarki wodą i odpadami oraz rozwoju zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Elementami zielonej gospodarki są: odnawialne źródła energii, budownictwo energooszczędne, technologie czystej produkcji, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Gospodarka, społeczeństwo i środowisko to trzy zależne od siebie elementy. Rozwój oparty na trwałości tych trzech elementów powinniśmy traktować jako szansę, a nie zagrożenie – szczególnie dla wzrostu gospodarczego. Rozwój nowych gałęzi gospodarki, szczególnie w zakresie czystej energii, spowoduje wzrost zapotrzebowania na zasoby siły ludzkiej.

Rozwój Szczecina chcemy oprzeć na zielonej gospodarce. Skupienie wysiłków na rozwoju zielonej gospodarki będzie preferowane przy udzielaniu wsparcia z unijnych funduszy. Pora, żeby Szczecin stał się prawdziwie ekologicznym miastem. Dość polityki pozorów, którą uprawiają aktualne władze!

Targi Szczecińskie

W ubiegłym roku Prezydent i radni zdecydowali o likwidacji Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy ul. Struga. Jedynym miejscem o jakimkolwiek potencjale wystawienniczym w Szczecinie pozostaje hala widowiskowo-sportowa Netto Arena. Nie daje ona pełni możliwości, jeśli chodzi o organizację targów. Dla tego obiektu dominują bowiem inne funkcje – imprezy sportowe i koncerty.

Mitem jest pogląd, że zaniedbanej przez kilkanaście lat działalności wystawienniczej w Szczecinie nie da się już uratować. Branża targowa w skali globalnej stale się rozwija, odnotowując wzrost powierzchni wystawienniczych na świecie w skali 7-8% w roku. W Polsce branża ta rozwija się niezwykle dynamicznie. W latach 2011-2017 odnotowano wzrost powierzchni targowych o ponad 70%.

Obiekty targowe mają znaczenie i funkcjonują praktycznie w każdym mieście metropolitalnym. Targi wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną, stanowią pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, stwarzają możliwości pozyskiwania inwestorów, klientów i dostawców, a w końcu są także elementem rozwijającej się turystyki biznesowej. Także sama branża targowa stanowi istotną gałąź gospodarki, która generuje miejsca pracy.

Chcemy reaktywowania Międzynarodowych Targów Szczecińskich w nowym miejscu. Pomiędzy ul. Hangarową a lotniskiem aeroklubu w Dąbiu znajduje się ogromny teren inwestycyjny o powierzchni ponad 30 ha. Hale targowe są konstrukcjami lekkimi, więc uwarunkowania gruntu nie będą problemem. Wysokość hal nie przekracza kilkunastu metrów, dlatego sąsiedztwo lotniska nie będzie żadną przeszkodą. 

Tanie biura

Technopark Pomerania powstał 10 lat temu. Czas idzie do przodu. Mamy nowe potrzeby i więcej branż wymagających pomocy i wsparcia. Szczecinianie są kreatywni i przedsiębiorczy. Potrzebują jednak wsparcia – dostępnych i tanich biur oraz działań miękkich – elementów coachingu, mentoringu, co-workingu.

Działania chcemy ukierunkować do wewnątrz, z myślą o szczecińskich firmach. Szczecin musi przyciągać inwestorów. Mamy jednak mocne firmy na miejscu. Nie ma lepszego magnesu do przyciągania kapitału zewnętrznego niż silne lokalne środowisko biznesowe.

 

SZCZECIN MĄDRZE ZARZĄDZANY

Jawny i przejrzysty

Wprowadzenie zasady jawności i transparentności na każdym etapie zarządzania miastem jest gwarancją racjonalnego dysponowania miejską kasą, a także podejmowania właściwych decyzji. Jeśli każdy mieszkaniec będzie miał otwarty dostęp do dokumentów, na podstawie których podjęte zostały decyzje, nie będzie pola do nadużyć i wprowadzania na stanowiska osób przypadkowych. Chcemy zakończyć z praktykami zatrudniania radnych w spółkach miejskich, a zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek mają być wybierane w jawnych i transparentnych konkursach. Proces rekrutacji od początku do końca ma odbywać się na oczach mieszkańców tak, by wygrał kandydat najlepszy.

Współrządzenie

Aby miasto rozwijało się harmonijnie i w zgodzie z potrzebami mieszkańców, należy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia włączające szczecinian w proces rządzenia. Konsultacje społeczne, panele obywatelskie, inicjatywa obywatelska, edukacja obywatelska, wspólne planowanie inwestycji osiedlowych powinny być codziennością. Mieszkańcy mają być informowani o tym, co się w mieście dzieje i mają prawo współdecydować o tym, na co wydaje się ich pieniądze.

Budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego
Szczecin ma być miastem przyjaznym mieszkańcom bez względu na ich status majątkowy, wiek, płeć, pochodzenie, rasę, zdrowotność, mobilność. Chcemy tworzyć i uruchamiać narzędzia włączające w życie osoby zagrożone wykluczeniem – osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, by wyeliminować zagrożenie, by wykorzystać ich potencjał, wiedzę, doświadczenie w budowaniu miasta na miarę XXI wieku. Chcemy wspierać lokalne społeczności, by tworzyć więzy między sąsiadami, uwrażliwiać mieszkańców na potrzeby innych, by mogli ze sobą rozmawiać, pomagać sobie i wspólnie rozwiązywać problemy, by czuli się współodpowiedzialni za osiedle, dzielnicę, miasto.
Inwestycje jakościowe

Bezwzględne egzekwowanie wysokiej jakości wykonawstwa inwestycji miejskich. Monitoring inwestycji od projektu (zakładanie używania materiałów i technologii nowoczesnych i trwałych), przez realizację (zwracanie uwagi na kwalifikacje wykonawcy i jego pracowników, a także okresowe przeglądy kolejnych etapów prac), po odpowiednie zabezpieczenie gwarancyjne inwestycji tak, by bylejakość nie opłacała się wykonawcy.

Realizacja obowiązujących polityk zarządzania miastem
Mamy XXI wiek i do tego należy dostosować wszystkie dokumenty regulujące pracę urzędu miejskiego. Odrzucamy politykę zarządzania miastem rodem z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Chcemy przywrócenia wydziału promocji miasta i opracowania adekwatnej do potrzeb i standardów nowego wieku polityki promocyjnej. Jest to niezbędne, by miasto było atrakcyjne dla inwestorów i mieszkańców.

 

EDUKACJA

Szkoła XXI wieku
Kluczowym działaniem jest wspieranie nauczycieli i szkół wdrażających nowoczesne metody nauczania. W budżecie muszą się znaleźć fundusze na szkolenia kadry, a także na najnowsze technologie edukacyjne tak, by młodzi szczecinianie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Ważne jest zaangażowanie rodziców, którzy odpowiednio zmotywowani mogą stanowić realne wsparcie dla kadry szkół i przedszkoli.

Kreujemy samodzielne jednostki

Bardzo ważne jest uczenie się od najmłodszych lat konkretnych, przydatnych w życiu kompetencji. Samodzielne myślenie, wyciąganie wniosków, poszukiwanie informacji i weryfikowanie ich wiarygodności to podstawa w kształtowaniu świadomego obywatela. Będziemy wspierać inicjatywy placówek oświatowych i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

Społeczeństwo zrównoważone, otwarte, mądre, szczęśliwe

Aby to osiągnąć niezbędna jest konkretna wiedza i umiejętności. Podstawą wszystkiego jest poczucie bezpieczeństwa, a to zapewni odpowiednio opracowany i wdrożony program edukacji antyprzemocowej od przedszkola po wyższe uczelnie.

Dla zdrowia istotne jest z kolei wyrabianie zdrowych nawyków na przykład żywieniowych, a także odpowiednia do wieku, prowadzona przez specjalistów edukacja seksualna. Konkretna wiedza z zakresu prawa i ekonomii, wdrażana w sposób praktyczny zapewni młodzieży bezpieczne wejście na rynek pracy, czy wybranie właściwego ubezpieczenia. Każdy szczeciński pieszy, rowerzysta czy kierowca w szkole powinien poznać podstawowe zasady ruchu drogowego. Popularyzacja różnorodności jako źródła zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa pozwoli uczynić ze Szczecina miasto otwarte i przyjazne.

Wydzielimy z budżetu pulę do dyspozycji dzieci i młodzieży. Będą mogli dostosowywać miasto do swoich potrzeb i planów. Na opisane w tym dziale działania znajdziemy pieniądze dla szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe

Chcemy większego zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Będziemy wspierać rozwój wolontariatu, a także działania placówek i organizacji, które zechcą organizować różnorodne zajęcia włączające dla szczecinian.

Edukacja dostępna

Stworzymy sieć małych ośrodków edukacyjno-kulturalnych, zapewniając ich odpowiednie wyposażenie i atrakcyjną ofertę zajęć, zwłaszcza na terenach do tej pory zaniedbanych. Dostosujemy istniejące obiekty (na przykład Pałac Młodzieży) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, by na zajęcia mogły uczęszczać dzieci i młodzież do tej pory wykluczone.

Edukacja potrzebna

Będziemy na bieżąco analizować potrzeby rynku pracy, by odpowiednim dofinansowaniem motywować placówki oświatowe do dostosowania swojej oferty do potrzeb pracodawców. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi stworzymy program promocji i wsparcia kształcenia wysokiej klasy fachowców w najbardziej poszukiwanych zawodach. Chcemy, by szczecinianie posługiwali się językami obcymi, dlatego zadbamy o dostępne kursy także dla tych, którzy zakończyli już edukację systemową.

 

SPORT I REKREACJA

W zdrowym ciele zdrowy duch

Aby od najmłodszych lat dzieci rozwijały się prawidłowo i spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu przygotujemy  inteligentne, umożliwiające wszechstronny rozwój place zabaw dla dzieci i dorosłych, wrócimy też do idei ścieżek zdrowia. Ważna jest także odpowiednia edukacja – zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat z zasadami bezpiecznego uprawiania sportu – kwestie fizjologiczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, specyfiki wspomagające w sporcie itp.

Fundusz sportu dla mieszkańców

Z tego funduszu opłacone zostanie wynajęcie miejskich obiektów sportowych i szkolnych sal gimnastycznych, a także koszty trenerów na zajęcia ruchowe dla lokalnych społeczności. Szczególny priorytet będą miały zajęcia organizowane dla seniorów.

Kluby sportowe mieszkańcom

Oczekujemy od miejskich klubów sportowych zaangażowania w organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców. W zamian miasto może zaoferować nieodpłatne udostępnienie obiektów miejskich, wsparcie finansowe projektów adresowanych do młodzieży i seniorów, inną pomoc, do uzgodnienia.

Promocja Szczecina przez sport

Chcemy wspierać organizatorów wydarzeń sportowych, a także inwestować w rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta. Mieszkańcy aktywni, spędzający czas na świeżym powietrzu, to mieszkańcy zdrowsi, bardziej zadowoleni z życia. Wspólne imprezy sportowe, także te nie wymagające specjalnego sprzętu czy specjalistycznych obiektów, sprzyjają tworzeniu zaangażowanego, empatycznego społeczeństwa.

 

PLANOWANIE

Szczecin dobrze zaplanowany

Obowiązujący dokument planistyczny – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest przestarzały. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego Studium. To od przyszłych władz samorządowych będzie zależeć jak będzie wyglądać ten dokument planistyczny.

Na podstawie Studium tworzone są plany zagospodarowania. Urzędujący prezydent deklarował objęcie planami 100% powierzchni Szczecina. Po 12 latach rządzenia miastem plany pokrywają obecnie tylko 52% powierzchni miasta. To oznacza, że prawie połowa Szczecina nie jest szczegółowo zaplanowana! W ciągu 5 lat chcemy objąć planami zagospodarowania przestrzennego cały obszar Szczecina.

Planowanie przestrzenne w Szczecinie jest fikcją. Plany zagospodarowania są wielokrotnie zmieniane pod dyktando deweloperów. Chcemy, żeby planowanie miasta odpowiadało potrzebom mieszkańców. Dość chaosu! Chcemy Szczecina rozwijającego się zgodnie z założoną wizją.

Miasto krótkich dystansów

Na codziennie podróże do pracy, szkoły czy sklepu tracimy nie tylko cenny czas ale również nerwy. Dzielnice i osiedla powinny zapewniać wszystkie potrzebne do życia funkcje. Tereny zieleni powinny być dostępne w czasie 5 min. spaceru. Lokalne Ośrodki Kultury i Integracji powinny być w odległości maksimum 3 km od mieszkańców.

Wszyscy słyszeliśmy o rozlewaniu się miasta. Dziwi nas, gdy słyszymy o budowie deweloperskich osiedli w polu. Tymczasem szczecińskie TBS buduje osiedla mieszkaniowe na obrzeżach miasta! Najwyższa pora zatrzymać dalszą suburbanizację. Możemy rozwijać istniejące osiedla na terenach już zabudowanych.

Po historycznych centrach miast dobrze porusza się pieszo. Gęsta siatka ulic i ciągów pieszych to cechy dawnych osiedli, również tych z epoki PRL-u. Chcemy wykorzystać narzędzia tzw. Ustawy Krajobrazowej i zapobiec grodzeniu osiedli budynków wielorodzinnych.

W zgodzie z naturą

Szczecin wciąż w pełni nie wykorzystuje swoich atutów związanych z położeniem nad wodą. Powinniśmy zagospodarować tereny nad Odrą na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin. Prawobrzeże należy zwrócić w stronę Regalicy. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli, że Szczecin jest miastem zintegrowanym z wodą.

Wszystkie tereny rolniczne w granicach Szczecina przeznaczone są pod zabudowę. Należy przywrócić funkcję rolniczą na niezabudowanych terenach na obrzeżach miasta. Dzięki temu ograniczymy transport produktów rolniczych spoza miasta. Będzie to pierwszy krok ku większej samowystarczalności Szczecina. Łatwiejszy dostęp do świeżych warzyw i owoców na miejscu.

Przy udziale mieszkańców
Prawo nakłada na samorząd obowiązek konsultowania planów zagospodarowania. Czy kiedykolwiek słyszałeś/-aś o możliwości wniesienia uwag do planu, który dotyczy Twojej okolicy? Z projektem planu można zapoznać się tylko w magistracie. Tylko w godzinach pracy Biura Planowania. W planowanie przestrzenne należy włączyć jak największą grupę mieszkańców. Projekty planów powinny być dostępne w Internecie, a konsultacje odbywać się po godzinach pracy szczecinian.