Kodeks Radnego

Kodeks Radnego Szczecińskiego Ruchu Miejskiego

 

Radny/radna to bardzo ważna osoba dla miasta. Wybierany w głosowaniu powszechnym, podejmuje decyzje mające wpływ na teraźniejsze i przyszłe funkcjonowanie ośrodka. Odpowiada za tworzenie dobrych warunków do życia w mieście, a także musi umieć rozwiązywać najważniejsze problemy.

Dodatkowo to osoba wysokiego zaufania społecznego. Wybierany bezpośrednio przez mieszkańców, z uwagi na charakter obowiązków, musi pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Powinien również być osobą szlachetną, niepodatną na wpływy, kierującą się zasadą dobra publicznego.

Szczecinki Ruch Miejski stworzył Kodeks Radnego – zbiór zasad jakimi, według nas, powinien kierować się wzorcowy radny. Takich radnych chcielibyśmy wybierać. Zarazem deklarujemy, że będziemy działać według przedstawionych zasad.


  1. Radny jest obecny – wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest obecny na sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji i innych spotkaniach wynikających z aktualnych potrzeb, na których z uwagą wysłuchuje mieszkańców.

Radny jest obecny na sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji i innych spotkaniach, wynikających z aktualnych potrzeb, na których z uwagą wysłuchuje mieszkańców. Nie wychodzi w  trakcie posiedzenia, jest obecny na wszystkich głosowaniach. Bycie radnym traktuje jako zajęcie priorytetowe, a nie dodatkowe, obok podstawowej pracy zarobkowej.


  1. Radny jest dostępny dla mieszkańców – organizuje dyżury, w czasie których mieszkańcy mogą zgłosić się, aby przekazać swoje uwagi i problemy.

Obecnie część radnych deklaruje możliwość spotkania w ramach dyżurów – jedynie w czasie standardowych godzin pracy  (dni robocze, do godziny 16:00). Stanowi to oczywistą barierę w dostępności dla większości pracujących mieszkańców. Dyżury radnych to czas, w którym mieszkańcy mogą zgłosić się, aby przekazać swoje uwagi, problemy i pomysły. Radny powinien traktować kontakt z mieszkańcami priorytetowo, mając na uwadze, że celem jego działalności jest dobro mieszkańców. Wyznaczane dyżury powinny być elastyczne, a wszelkie zmiany uaktualniane w BIP. Najnowsze technologie winny stanowić ułatwienie kontaktu, a zarazem wpływać na zwiększenie dostępności.


  1. Radny współpracuje z mieszkańcami – słucha mieszkańców i aktywnie działa z Radami Osiedla.

Działalność każdego z radnych powinna zaczynać i kończyć się czynną współpracą z przynajmniej jedną z Rad Osiedli – wiemy, że osoby z RO są mocno związane z lokalnymi społecznościami, rozumieją ich potrzeby oraz kwestie ważne dla danej dzielnicy. Słuchając mieszkańców i odpowiadając na lokalne potrzeby, jesteśmy w stanie budować prawdziwie zrównoważone miasto i jego społeczność.


  1. Radny działa jawnie i transparentnie – na bieżąco informuje o swoich spotkaniach czy działaniach wspierających poszczególne grupy. Plan spotkań radnego jest dostępny dla każdego.

Radny odbywa szereg spotkań z różnymi grupami lub osobami, które mają większy bądź mniejszy wpływ na jego działalność i ewentualnie późniejsze decyzje. Uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, z kim i w jakim celu radny się spotyka. Dzisiaj niestety mieszkańcy nie są o tym informowani. Natomiast niedzielenie się informacją o spotkaniach urzędnika może rodzić podejrzenia co do jego zaangażowania w wykonywanie swojej pracy, a tym samym powodować zmniejszenia zaufania do tej ważnej funkcji.


  1. Radny informuje o swojej działalności – przygotowuje i publikuje comiesięczne sprawozdania z działalności w Radzie Miasta i aktywności poza nią (sprawozdania zawierają informacje na temat głosowania – za lub przeciw czemu głosował).

  2. Radny jest konsekwentny i wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych – informuje, jakich obszarów i priorytetów będą dotyczyły jego działania, a także raportuje o wszelkich aktywnościach, mających na celu realizację ww. zadań.

Niestety zdarza się, że wchodząc do Rady Miasta, niektórzy radni zapominają o obietnicach złożonych swoim wyborcom. Zaczynają skupiać się raczej na rozwoju swoich politycznych karier. My nie godzimy się na takie praktyki. Ruch miejski poważnie podchodzi do zobowiązań wyborczych. Jesteśmy merytoryczni, obiecujemy to, co jest realne, możliwe do osiągnięcia. Nasi radni będą walczyć o wprowadzenie proponowanych przez siebie rozwiązań w życie. Naszym celem jest rzeczywiste rozwiązywanie problemów mieszkańców i miasta.


  1. Radny jest niezależny – nie zatrudnia się w miejskich spółkach oraz innych podmiotach zależnych od prezydenta i Urzędu Miasta; publikuje raz w roku informację o miejscach pracy i pełnionych funkcjach, a także aktualizuje oświadczenie o braku konfliktu interesów w związku z pełnionymi przez siebie rolami. Składa oświadczenie, jeśli członek rodziny (małżonek, dziecko lub rodzic) wykonuje odpłatną pracę na rzecz Urzędu Miasta lub podmiotów od niego zależnych.

Obecnie mamy do czynienia z nadmierną akceptacją zjawiska, które jest niedopuszczalne. Zadaniem radnego jest kontrolowanie prezydenta. Natomiast spółki miejskie podlegają kontroli podmiotów zależnych od prezydenta. Jak zatem radny ma kontrolować działania prezydenta, skoro pracuje w spółce od niego zależnej? Czy będzie w stanie merytorycznie ocenić jego propozycje, skoro w istocie mu podlega? W czyim interesie będzie działał? Jest to sytuacja nie do pogodzenia.


  1. Radny działa całą kadencję – realizuje priorytety i zobowiązania niezależnie od dynamiki czasowej kadencji Rady.

  2. Radny ciągle poszerza swoją wiedzę – nieustannie zwiększa wiedzę w obszarze podstawowych zagadnień z zakresu m.in. administracji, samorządności czy planowania miasta.

  3. Radny jest kulturalny i działa merytorycznieotwarty na dialog; swoje siły i działania poświęca dyskusjom na argumenty.