Program KW SRM dla osiedla Arkońskie-Niemierzyn

Arkońskie-Niemierzyn

  • poprawa warunków ruchu pieszego poprzez budowę bezpiecznych naziemnych przejść dla pieszych na wysokości obecnego przejścia podziemnego przez ul. Wszystkich Świętych
  • budowa przyjaznego dla pasażerów komunikacji publicznej, pieszych i rowerzystów węzła przesiadkowego SKM w rejonie skrzyżowania ul. Arkońskiej i Wszystkich Świętych
  • renowacja zielonego korytarza: nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – ul. Juliana Fałata wraz z rewitalizacją terenu dawnego alpinarium
  • budowa ogrodu botanicznego z prawdziwego zdarzenia w obrębie Syrenich Stawów
  • działania na rzecz zachowania walorów historyczno-kulturowych założenia Kucken Muhle
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej rejonu ul. Zakopiańskiej i Sportowej, remont ulicy Łabędziej